Dernek lokali, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile, dernekler tarafından açılan tesislerdir. Dernek lokalinin açılışı için mülki idare amirliğinin izni gerekir. Dernek lokali açmak için dernek tüzüklerinde böyle bir madde yer almalıdır. Bununla birlikte dernek yönetim kurulundan lokal için gerekli onay çıkarsa, gerekli evrakları hazırlayarak mülki idare amirliğine gerekli başvurular yapılabilir.

Dernek Lokali Açmak
Dernek Lokali Açmak

Dernek lokalleri kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu nedenle sadece dernek üyeleri tarafından kullanılabilir.  Dernek üyelerinin misafirleri de lokale giriş yapabilir.  Dernek lokalinde eğer alkollü içki, ticari faaliyet yürütme ve oyun oynama gibi ek faaliyetler gerçekleştirilecek ise bu hususların da 26. madde gereğince mülki idare amiri izni ile yapılması gerekir.

Dernek lokallerinde sunulacak her türlü mal ve hizmet bedelsiz olmak zorundadır. Bu hizmetlerden ücret talep edilmesi halinde lokal, iktisadi işletme statüsüne geçmiş ayılır. Lokaller, sadece derneğin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik olarak açılabilen tesislerdir. Bu nedenle amaçlarının da sadece dernek üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerekir.

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak dernek lokali açmak isteyen sivil toplum gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Alanında uzman ekibimizle tüm bürokratik işlemleri sizler adına tamamlıyoruz. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Lokali Açmak İçin  Gerekli Belgeler

Dernek lokali açmak için il merkezlerinde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlığa yazılı dilekçe iletilmesi gerekir. Federasyon ve konfederasyon haricinde lokal açabilmek için en az 1 yıllık bir hizmet süresi mecburidir. Çocuk derneklerinin lokal açması yasaktır. Dernek lokali açabilmek için hazırlanması gereken belgeler şunlardır;

 • Lokal açılışı için onay verildiğini gösteren yönetim kurulu karar örneği (Bu kararda dernek lokalinden sorumlu olacak kişinin T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur)
 • Dernek lokali açmak için karar verilen yerin kiracısı ya da mülk sahibi olduğunu, gayrimenkulün ticaret veya iş yeri için uygun olduğunu ve belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığını gösterir ıslak imzalı yazılı beyanlar
 • Lokal için kullanılacak olan yer mesken olarak görünüyorsa, kat sahiplerinden alınmış, bahsi geçen meskenin lokal olarak kullanılabilmesini onaylayan karar örneği
 • Lokal için kullanılacak olan yer iş hanı içerisinde yer alıyorsa, diğer İşhanı sahiplerinin bu duruma onay verdiğini gösterir karar önekleri
 • Lokal için karar verilen yere ait yapı kullanma izin belgesi, bu belge yoksa belediyeden alınacak olan kullanılabilirlik onay belgesi
 • Bu alanlar dışında kalan yerler için bayındırlık ve iskân müdürlüklerinden alınacak, lokal amaçlı kullanıma uygunluk belgesi
 • Lokalde canlı müzik faaliyetlerine yer verilecek ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği “Çevre Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu”

Dernek lokali açmak için gerekli belgelerin, başvuru esnasında eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Belgelerde eksiklik olduğu taktirde, gerekli eksiklerin tamamlanması için derneğe 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde eksik evrakların tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.

Dernek lokali için yapılan başvuru kabul edilirse, bu durumda derneğe lokal açma ve işletme belgesi düzenlenir. İki örnek olarak düzenlenen belgenin birisi derneğe diğeri ise Sivil Toplum İl Müdürlüğü’ne gönderilir. Sivil Toplum İl Müdürlükleri, belge kendilerine ulaştıktan sonra 15 gün içerisinde belediye ve kolluk kuvvetlerine lokalin açılışına ilişkin bilgi verir. Lokalde eğer içki kullanımı serbest olacaksa, bu durumda tekel idaresine de konu hakkında bilgilendirme yapılır.

Dernek lokali açılışı için gerekli izin belgesini alan derneklerin, lokal girişine yakın olan ve herkes tarafından görülebilecek olan bir yerde, 50×75 cm ebatlarına sahip bir levha üzerinde lokalin hangi derneğe ait olduğunu belirten bir tabela bulundurmaları gerekir. Buna ek olarak yine bir levha üzerinde en az 20×30 cm ebatlarında olacak şekilde “Üye Olmayanlar Giremez” ibaresinin yer aldığı bir tabelanın da yer alması zorunludur.

Dernekler, eğer lokal adresini farklı bir yere taşımak isterse, bu durumda başvuru sırasında yapılan işlemleri bu kez yeni taşınacak adres için uygulamak zorundadır. Başvuru sonrasında il sınırları için valilikler, ilçeler için kaymakamlıklar lokalin bulunduğu mevcut adresteki izni iptal eder ve yeni adres için bir izin talebi oluşturur. İzinsiz olarak açılan ya da izni iptal edilmesine rağmen kullanılmaya devam edilen lokaller, tespit edildiği taktirde kolluk kuvvetleri tarafından kapatılır.

Dernek Lokali Açma Şartları

Dernek lokali açmak için karar verilen adres, il sınırları içinde valilik ilçe sınırları içinde kaymakamlık tarafından detaylı bir incelemeye alınır. Lokal açılacak yerin yangın güvenliği ve toplum sağlığı için uygun olup olmadığı denetlenir. Genel güvenliği ve asayişi koruması açısından uygunluğunun tespiti için kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Gerekli görülürse diğer kurum ve kuruluşlardan da ek incelemelerin yapılması talep edilir. Dernek lokali açmak için gerekli şartlar şunlardır;

 • Dernekler, tüzel kişiler ya da ortaklık ilişkisi ile açılamaz.
 • Gençlik ve spor derneklerinin alkollü lokal açmaları yasaklanmıştır.
 • Dernek lokali, derneğin bulunduğu yerleşim yerinde açılabilir. Ancak dernek kapısı ile dernek lokali kapısının birbirinden bağımsız olması gerekmektedir.
 • Lokal idaresi için seçilecek olan sorumlu müdür, dernek yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
 • Lokallerde eğer alkol kullanılacaksa, konuyla ilgili gerekli izinler mülki idare amirliğinden alınır. Bu hususta lokalin, alkol kullanımı için uygun bir bölgede yer alması zorunluluğu bulunur.

Dernek Lokallerinin Yönetimi

Dernek lokalinin yönetiminden lokal müdürü sorumludur. Dernek yönetim kurulunda alınan karar neticesinde atanan müdür, lokal içerisindeki her türlü işleyiş ve yönetimden sorumlu olur.  Lokalden sorumlu müdür, lokalin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar. Müdürün görevleri, lokal yönergesinde açık bir şekilde belirtilmek zorundadır.

Dernek yönetim kurulunda dernek lokali müdürünün değişikliğine yönelik bir karar alınırsa, bu değişiklik 15 gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir. Lokalden sorumlu olacak yeni müdür, gönüllü adaylar arasından seçilir. Lokal müdürü dernek içerisinde bulunan üyelerden seçilebileceği gibi, dernek dışından da seçilebilir. Müstecir sıfatı ile dernek dışından olan kişiler görevlendirildiğinde, bu kişilerin görevi yine dernek yönetim kurulu tarafından verilir.

Dernek lokalini işletmek için atanacak olan sorumlu müdür kendi tercihi halinde ücretsiz olarak görevini yerine getirebilir. Herhangi bir ücret almadan gönüllü olarak sürdüren üye veya kişiler, dernek yönetim kuruluna yazılı bir bildirge sunarak bu görevlerinden ayrılabilir.

Lokal Müdürünün Görev ve Yetkileri

Dernek lokali müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Dernek lokalini açılış ve kapanış saatlerine uygun şekilde işletmek
 • Lokal açma ve işletme belgesinde bulunan yönergeleri birebir uygulamak
 • Lokale ait her türlü işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak
 • Lokalde bulunan her türlü demirbaşların bakım ve onarımlarından sorumlu olmak
 • Kısa süreliğine de olsa lokalden ayrılması gerektiğinde, görev ve yetkilerini yönetim kurulu başkanlığında bulunan bir üyeye yazılı olarak bildirmek

Dernek Lokalini İşletme Yönergeleri

Dernek lokallerinin yönetimi, dernek yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmek zorundadır. Bu yönergelerde yer alması gereken hususlar şunlardır;

 • Dernek lokali müdürünün görev ve yetki alanları
 • Lokalin çalışma şartları
 • Dernek lokali içerisinde yürütülecek faaliyetler ve verilecek olan hizmetler
 • Dernek üyesi ve misafir olan kişilerin lokalden ne şartlarda yararlandığı
 • Lokal, konferans, nişan, düğün, seminer ve yemek gibi toplantı durumlarından lokalin üyelerine ne şekilde takdim edileceğine ilişkin bilgi

 Lokalin Açılış ve Kapanış Saatleri

Dernek lokalinin açık olması gereken saatler 08.00- 23.00 arasıdır. Saat 23.00’ten sonra üyeler ayrılana kadar en geç 23.30’a kadar servis ve hizmet sürdürülebilir. Ancak saat 23.30’ten itibaren hiçbir şekilde üyelere hizmet verilemez. 23.30-24.00 saatleri arası lokalin temizlik hizmetleri gerçekleştirilir. Saat 24.00 itibari ile de lokalin kapılarının kapatılması gerekir. Lokal açılış ve kapanış saatlerinde, mülki idare amirliğinden alınacak izin ile değişikliğe gidilebilir. Derneğin, il sınırlarında bulunan valilik kararlarına uyması zorunludur.

İçkili Lokal Açmak

Dernek lokalinin içkili olarak açılması için mülki idare amirliğinden konuya ilişkin gerekli izinlerin alınmış olması gerekir. Mülki idare amirliği, yapılan başvuru sonrasında lokalin açılacağı bölgenin alkol kullanımına uygun olup olmadığını denetler. Mülki idare amirliğinden gerekli izinler alındıktan sonra alkollü içki satışı için gerekli izinlerin alınması gerekir. Vergi mükellefi olan dernekler bu belgeye sahip olabilir. Alkollü derneklerde 18 yaşından küçük olanların çalıştırılması yasaktır.

Lokalde Canlı Müzik İzni

Derneklerde gerekli izinlerin alınması ile canlı müziğe yer verilebilir. Dernekler yönetmeliğinin 60. maddesi halkın huzurunu bozmayacak bölgelerde açılacak olan derneklerde canlı müziğe izin vermektedir. Mülki idare amirliğine yapılacak başvurunun ardından lokalin bulunduğu yerde gerekli incelemeler gerçekleştirilir. Herhangi bir engel görülmemesi durumunda lokallere canlı müzik için gerekli izinler verilebilir. Canlı müzik izni için düzenlenen belge, dernek lokali açılış iznine ekletilemez.  Bu nedenle bu belgenin lokalde saklanması ve yetkiler sorduğunda gösterilmesi zorunludur.

Dernek Üyelerinin Lokal Kullanımı

Üyeler, derneklere ilk kayıt olduklarında kendilerine üyelik kabul tarihinin yer aldığı bir kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartını üyelerin saklaması ve lokalde bulundukları sürece kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir. Gerekli olduğu durumda üyeler kimliklerini görevlilere göstererek lokallerde kalabilir. Lokaller, dernek üyeleri ve üyelerin misafirleri haricinde kullanılamaz. Misafirler, kendilerine hazırlanacak yaka kartları ile lokale giriş yapabilir.

Dernek Lokallerinde Vergi Sistemi

Dernek lokalinde her türlü gider, derneğin öz sermayesinden karşılanır. Bedel karşılığında ürün satışı yapmak ve satışı yapılan her türlü ürün ve hizmete maliyet hesabı çıkartılması söz konusu değildir. Bu şartlara uyum sağlandığı sürece, lokaller v ergi kanununda yer alan hükümlere dahil olmaz. Ancak lokal içerisinde hizmetler ve ürünlerin takdimi sonucunda ücret alınırsa, bu durumda ürün ve hizmetler zararına bile satılmış olsa dernek iktisadi işletme olarak değerlendirilir. Maddi gelir elde edilmesi durumunda lokaller direkt olarak vergi kanununa dahil edilir. Lokallerde ticari bir faaliyet gerçekleştiği tespit edildiğinde dernek lokali açmak ile ticari işletme kurmak arasında hiçbir fark kalmaz.

Dernek Lokallerinin Denetlenmesi

Dernek lokalleri, mülki idare amirliği tarafından denetlenir. Dernek lokalleri, lokal açma ve işletme belgesinde yer alan hususlara bağlı kalmak zorundadır. Mülki idare amirliği, bu hususlara uygun olup olmadığına bakmak için lokalleri haber vermeden herhangi bir tarihte denetleyebilir. Denetim, kolluk kuvvetleri ve dernekler birimleri eşliğinde gerçekleştirilir.

Lokallerde, dernekler gibi önceki tarihte denetimle ilgili bildirim yapılması zorunluluğu bulunmaz. Bununla birlikte denetim sadece mesai saatleri içerisinde de gerçekleştirilmez. Özellikle bir lokal hakkında kumar ve izinsiz alkol kullanımı gibi şikayetler söz konusu olursa, lokaller ansınız habersiz bir şekilde denetlemeye alınabilir. Kanunda yer alan ibarelere göre lokallerde 3 kez izinsiz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda, lokallerin izin belgeleri iptal edilir. Lokallerin kapanması ve cezai işlemlere maruz kalması gibi hususlara mülki idare amirliği karar verir.

Dernek Lokali Açmak İçin Uygun Olmayan Yerler

Dernek lokali açmak için uygun olmayan yerler şöyledir;

 • Acil yardım ve müdahale hizmetlerini engelleyen yerler
 • Öğrencilerin sık olarak bulunduğu dershane, kurs ve yurt binalarına yakın adresler
 • Okul öncesi eğitim, özel ve resmi okul binaları ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim gördüğü yerlere yakın adresler
 • Bina sakinlerinin sık kullandığı bağımsız bölümler
 • Toplu ibadet alanları
 • Silah fabrikası, yanıcı ve patlayıcı maddelerin üretiminin gerçekleştiği tesislere yakın yerler
 • Genel güvenlik alanı ilan edilen yerler

Lokallerin Çevreye Uygunluğunun Ölçülmesinde Dikkat Edilen Hususlar

Dernek lokallerinin çevrede bulunan sosyal hizmet binaları ile olan uzaklığının ölçümünde bina veya tesisin bahçe kapısı dikkate alınır. Bahçe kapısı bulunmadığı durumlarda bina giriş kapısı baz alınarak ölçüm yapılır.  Bina giriş kapısı birden fazla sayıda ise, en yakındaki bina giriş kapısı dikkate alınarak gerekli ölçümler gerçekleştirilir.

Yüz metre uzaklık ölçümünde cadde ve sokak üzerinde bulunan yaya yolu dikkate alınır. Yaya kuralları göz önüne alınarak, gidilebilecek olan en yakın mesafe hesaplanır. Bu tespitleri yapma konusunda yetkili olan birim, lokalleri açma ve işletme belgesini de verme yetkisine sahip olan mülki idare amirliğidir.

Dernek Lokali Çalıştırma İzninin İptali

Dernek lokalleri, yönetmeliklerine bağlı kalmak zorundadır. Lokallerde izinsiz içi kullanımı, kumar oynatılması veya umuma açık kullanımı gibi durumlar tespit edildiğinde lokal 30 günü geçmeyecek şekilde men cezası ile karşı karşıya kalabilir. Dernekler yönetmeliği 63. maddeye göre, mülki idare amirliği 3 kez uyarı ve men cezası kestiği lokallerde aynı faaliyetlerin sürdürüldüğünü görürse lokallerin çalışma iznini iptal etme hakkına sahiptir.

Dernek lokallerinde uyuşturucu bulunması, uyuşturucunun kullanımı, satışı ve imal edilmesi gibi durumların tespiti lokal işletme izninin iptaline sebeptir. Buna ilave olarak lokallerde silah bulundurma ve silah satışı gibi faaliyetlerin tespiti de Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanuna aykırılık teşkil eder. Mülki idare amirliği, bu durumların tespiti halinde süresiz olarak lokallerin çalışma iznini iptal ederek konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletir.

Dernek lokalinde faaliyetten men kararının uygulanması ile ilgili esaslar;

Lokalin men cezası kararı dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edildikten sonra, 2 günden fazla olmamak sureti ile süre tanınır ve kararın uygulanması beklenir. Karar içerisinde ayrıca lokalin mühürlenmesi sırasında lokal müdürü ile dernek yönetim kurulu başkanının da hazır bulunmasına yönelik madde yer alır.

Lokal içerisinde, lokal kapalı kalacağı süre içerisinde bozulacak her türlü eşya ve gıdanın tahliyesi için gerekli süre tanınır.

Lokalin kapıları ve pencereleri kapatıldıktan sonra lokalin giriş kapıları kilitlenerek mühürlenir.

Karar niteliğinde düzenlenen raporda, lokalin men kararının tarihi, men kararı nedeni ve men kararının süresi ile kapatma işlemlerinin gerçekleştiği tarih ve saat bilgilerine yer verilir. Hazırlanan tutanak, men işlemleri sırasında hazır bulunan lokal müdürü ve dernek yönetim başkanına imzalatılır.  İmzalardan kaçınılması durumunda bu durum tutanağa ilave edilir.

Faaliyetten men süresi dolan lokaller tekrar açılırken, açılışın yapıldığı tarih ve saat eklenerek düzenlenen açılış teslim tutanağı dernek kurulu başkanı ve lokal müdürüne imzalatılır.

Dernek lokali men kararına itiraz eder ve dava açarsa, davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde lokal, hazırlanacak olan bir tutanak ile tekrar açılır.  Geçerli bir mahkeme kararı olmadığı durumlarda, mülki idare amirliğinin men süresinden önce lokali açması söz konusu olamaz. Bu durumun tespiti halinde mülki idare amirliği lokalin açılış ve işletme iznini iptal etme hakkına sahiptir.

Dernek lokalinin çalışma izninin iptal edildiği durumlarda, lokalin izinsiz olarak açıldığı ve işletildiği tespit edilirse, lokal kolluk kuvvetleri tarafından kapatılır.

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak dernek kurmak ve yönetim sürecinde destek almak isteyen sivil toplum gönüllülerine destek olmaktayız. Lokal açılışı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir